Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Венецианци в Константинопол

Author(s) : Rakova Snezhana (4/2/2008)

For citation: Rakova Snezhana, "Венецианци в Константинопол", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10833>

Венецианци в Константинопол (6/26/2007 v.1) Βενετοί στην Κωνσταντινούπολη (6/26/2007 v.1) Venetians in Constantinople (5/12/2008 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Miklosich F., Müller J., Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana I-VI, Vienna 1860-1890

Heyd W., Histoire du Commerce du Levant au moyen âge, I-II, Leipzig 1885-1886, ανατ. Amsterdam 1959-1967

Lilie R.J., Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und Angeloi (1081-1204), Amsterdam 1984

Thomas G., Tafel G., Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante. 1. Theil (814-1205), Wien 1856 (repr. Amsterdam 1964)

Jacoby D., "The Venetian Quarter of Constantinople from 1082-1261. Topographical Considerations", Sode, C. – Takács, S. (eds), Novum Millenium. Studies on Byzantine History and Culture dedicated to Paul Speck, Aldershot 2001, 153-170

Jacoby D., "Venetian Settlers in Latin Constantinople (1204-1261): Rich or Poor?", Μαλτέζου, Χ.Α. (επιμ.), Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής/Ricchi e poveri nella società dell'Oriente grecolatinο, Βενετία 1998, Βιβλιοθ. του Ελλην. Ινστιτούτου Βυζ. και Μεταβυζ. Σπουδών, 181-204

Janin R., Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, 2, Paris 1964

Balin M.A., Histoire de la Latinité de Constantinople, Paris 1894

Benzoni G., "A proposito dei baili veneziani a Costantinopoli: qualche spunto, qualche riflessione", Studi Veneziani, 30, 1995, 69-78

Bertelè T., "Bertelè, T., “I gioielli della corona bizantina dati in pegno alla Repubblica veneta nel sec. XIV” in Studi in onore di Amintore Fanfani II", Studi in onore di Amintore Fanfani II, Milano 1962, 90-177

Bertelè T., Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli e le sue antiche memorie, Bologna, ανατ. Padova 1932, 2005

Brown H. F., "The Venetians and the Venetian Quarter in Constantinople to the Close of the Twelfth century", Journal of Hellenic Studies, 40, 1920, 66-88

Coco C., Manzonetto F., Baili veneziani alla Sublime Porta, 2η έκδ., Venezia 1990

Concina E., "Il quartiere veneziano a Costantinopoli", Benzoni, G. (ed), L’Eredità greca e l’ellenismo Veneziano, Firenze 2002, 157-170

Diehl C., "La colonie vénitienne à Constantinople à la fin du XIVe siècle", Mélanges d’archéologie et d’histoire, 3: 3, 1883, 90-131

Dursteler E. R., "The Bailo in Constantinople: Crisis and Career in Venice’s Early Modern Diplomatic Corps", Mediterranean Historical Review, 16, part 2, 2001, 1-30

Dursteler E., "Commerce and Coexistence: Veneto-Ottoman Trade in the Modern Era", Turcica, 34, 2002, 128-131

Dursteler E. R., Venetians in Constantinople. Nation Identity and Coexistence in the Early Modern Mediterranean, Baltimore 2006

Faroqhi S., "Before 1600: Ottoman Attitudes towards Merchants from Latin Christendom", Turcica, 34, 2002, 69-104

Francopan P., "Byzantine Trade privileges to Venice in the Eleventh Century: the Chrysobull of 1092", Journal of Medieval History, 30: 2, 2004, 135-160

Jacoby D., "The Chrysobull of Alexius I Comnenus to the Venetians: the date and the debate", Journal of Medieval History, 28, 2002, 199-204

Jacoby D., "The Venetian presence in the Latin Empire of Constantinople", Jahrbuch der Österreichischen byzantinistik, 43, 1993, 141-201

Jacoby D., Byzantium, Latin Romania and the Mediterranean, London 2000, Variorum Reprints

Karpov S.P., La navigazione veneziana nel Mar Nero, XIII-XV sec., Ravenna 2000

Luca C., "Attività mercantile e sistema creditizio nell’area dell basso Danubio alla fine del Cinquecento", Annuario. Instituto Romeno di cultura e ricerca umanistica 6-7, Venezia 2005, 403-419

Luca C., "Veneziani, Levantini e Romeni fra prassi politiche e interessi mercantili nell’Europa Sud-Orientale tra Cinque e Seicento", Ferro, T. (ed.), Romania e Románia: lingua e cultura romena di fronte all’Occidente, Udine 2003

Maltezou Ch., "Il quartiere veneziano a Costantinopoli (Scali maritimi)", Θησαυρίσματα, 15, 1978, 30-61

Μαλτέζου Χ., Ο θεσμός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού Βαΐλου (1268-1453), Αθήναι 1970

Μαυροειδή Φ., Ο Ελληνισμός στο Γαλατά (1453-1600). Κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες, Ιωάννινα 1992

Panaite V., Diplomaţie occidentală, comerţ şi drept otoman (secolele XV-XVII), Bucarest 2004

Pedani M.P., "Elenco degli inviati diplomatici veneziani presso i sovrani ottomani", Electronic Journal of Oriental Studies, 5: 4, 2002, 1-54

Pedani M.P., "Veneziani a Costantinopoli nella fine del XVI secolo", Lucchetta, F. (ed.), Veneziani a Costantinopoli, musulmani a Venezia, 1997, Quaderni di studi arabi 15. Supplemento, 69-84

Pedani M.P., "Consoli veneziani nei porti di Mediterraneo nel età mоderna", Cancila, R. (ed.), Mediterraneo in armi (XV-XVII sec.), Palermo 2007, 175-205

Robbert L.B., "Rialto businessmen and Constantinople 1204-1261", Dumbarton Oaks Papers, 49, 1995, 43-58

Simon B., "Contribution à l’étude du commerce vénitien dans l’Empire Ottoman au milieu du XVIe siècle (1558-1560)", Mélanges d’Ecole française de Rome, 96:2, 1984, 973-1020

Theunissen H., Ottoman-Venetian Diplomatics. The ahidnames. The Historical Background and the Development of a Category of Political-Diplomatic Instruments together with an annotated Edition of a Corpus of Relevant Documents., PhD Dissertation, Utrecht 1991

Tucci U., Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981

Шитиков М. М.,, "Константинополь и венецианская торговля в первой половине ХV в. по данным книги счетов Джакомо Бадоера", Византийский временник, 30, 1969, 48-62

Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII, vol. I, Morozzo, R. – Lombardo, A. (eds), Roma 1940

Il libro dei conti di Giacomo Badoer (Constantinopli 1436-1440), Dorini, U. – Bertelè, T. (eds), Il nuovo Ramusio III, Roma 1956

Diplomatarium Veneto-Levantinum, Thomas, G., Predelli, R., (eds.), Venezia 1880-1899

Balard M., La Méditerranée médiévale: Espaces, itinéraires, comptoirs, Paris 2006

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>