Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Sculpture in Constantinople

Author(s) : Bogdanović Jelena (3/4/2008)

For citation: Bogdanović Jelena , "Sculpture in Constantinople", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10941>

Sculpture in Constantinople (6/29/2007 v.1) Γλυπτική στην Κωνσταντινούπολη (6/29/2007 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Ulbert Th., "Untersuchungen zu den byzantinischen Reliefplatten des 6. bis 8. Jahrhunderts", Istanbuler Mitteilungen, 19/20, 1969/70, 339-357

Sodini J.P., "Le commerce des marbres à l'époque protobyzantine", Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, vol. 1, IVe-VIIe siècle, Paris 1989, 163-186

Müller-Wiener W., Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Byzantion – Konstantinupolis – Istanbul bis zum Beginn d. 17. Jhs., Tübingen 1977

Basset S., The Urban Image of Late Antique Constantinople, Cambridge 2004

Guberti Basset S., "Historiae Custos: Sculpture and Tradition in the Baths of Zeuxippos", American Journal of Archaeology, 100 , 1996, 491-506

Mango C., "Antique Statuary and the Byzantine Beholder", Dumbarton Oaks Papers, 17, 1963, 53-75

Talbot A.M., "The Restoration of Constantinople under Michael VIII", Dumbarton Oaks Papers, 47, 1993, 243-261

Bruns G., Der Obelisk und seine Basis auf dem Hippodrom zu Konstantinopel, Istanbul 1935, Istanbuler Forschungen 7

Hjort Ø., "The Sculpture of Kariye Camii", Dumbarton Oaks Papers, 33, 1979, 199-289

Macridy T., "The Monastery of Lips and the Burials of the Palaeologi", Dumbarton Oaks Papers, 18, 1964, 251-278

Bardill J., "The Palace of Lausus and Nearby Monuments in Constantinople: A Topographical Study", American Journal of Archaeology, 101:1, Jan. 1997, 67-95

Maguire H., "Gardens and Parks in Constantinople", Dumbarton Oaks Papers, 54, 2000, 251-264

James L., "'Pray not to Fall into Temptation and Be on Your Guard': Pagan Statues in Christian Constantinople", Gesta, 35, 1996, 12-20

Asgari N., "Roman and Early Byzantine Marble Quarries of Proconnesus", 10th International Congress of Classical Archaeology, Ankara 1973, 467–480

Asgari N., "The Proconnesian Production of Architectural Elements in Late Antiquity, Based on Evidence from Marble Quarries", Mango C. – Dagron, G. (eds), Constantinople and Its Hinterland, Aldershot 1995, 263-288

Asgari N., "The Stages of Workmanship of the Corinthian Capital in Proconnesus and its Export Form", Herz N. – Waelkens M. (eds), Classical Marble: Geochemistry, Technology, Trade, Dordrecht 1988, 115–125

Belting H., "Eine Gruppe Konstantinopler Reliefs aus dem 11. Jahrhundert", Pantheon, 30, 1972, 263–271

Barsanti C., "L’esportazione di marmi dal Proconeso nelle regioni pontiche durante il IV–VI Secolo", Rivista dell'Istituto nazionale d'archeologia e storia dell'arte, n.s. 3, 12, 1989, 91–220

Boura L., "Architectural Sculptures of the Twelfth and the Early Thirteenth Centuries in Greece", Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 9, 63-72

Boura L., "Sculpture", Kazhdan, A. et al. (eds), Oxford Dictionary of Byzantium 3, Oxford - New York 1991, 1856-1857

Dawkins R.M., "Ancient Statues in Mediaeval Constantinople", Folklore, 35.3, Sep. 1924, 209-248

Effenberger A., Konstantinopel: Scultura bizantina dai musei di Berlino, Ravenna 2000

Gerke F., Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit, Berlin 1940

Grabar A., Sculptures byzantines du Moyen Age I. (IVe-Xe siècle), Paris 1963, Bibliothèque archéologique et historique de l’Ιnstitut français d’Αrchéologie d’Istanbul XVII

Grierson P., "Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337-1042)", Dumbarton Oaks Papers, 16, 1962, 1-65

Belting H., "Zur Skulptur aus der Zeit um 1300 in Konstantinopel", Münchner Jahrbuch der Bildenen Kunst, 23, 1972, 63-100

Bréhier L., "Études sur l’histoire de la sculpture byzantine", Nouvelles Archives des missions scientifiques et littéraires, 20, 1911, 19-105

Bréhier L., "Nouvelles recherches sur l’histoire de la sculpture Byzantine", Nouvelles Archives des missions scientifiques et littéraires, 21, 1913, 1-68

Bréhier L., La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris 1936

Brooks S., "Sculpture and Late Byzantine Tomb", H. C. Evans (ed.), Byzantium: Faith and Power (1261-1557), New York and New Haven 2004, 95-115

Ćurčić S., "Some Uses (and Reuses) of Griffins in Late Byzantine Art", Mouriki, D. – Ćurčić, S. et.al. (eds), Byzantine East, Latin West. Art-historical Studies in Honour of Kurt Weitzmann, Princeton 1995, 597-601

Deichmann F.W., "Konstantinopler und ravennatische Sarkophag-Probleme", Byzantinische Zeitschrift, 12, 1969, 291–307

Duthuit G., "A Masterpiece of Byzantine Sculpture", The Burlington Magazine, 66, Jun. 1935, 276-278

Farioli R., "Ravenna, Constantinopoli: Considerazioni sulla scultura del VI secolo", Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 30, 1983, 205–253

Firatli N., La Sculpture figurée au Musée Archéologique d’Istanbul Catalogue revu et présenté par C. Metzger, A. Pralong et J.-P. Sodini, Paris 1990, Bibliothèque de l'Institute français d'études anatoliennes d'Istanbul, 30, Arel, A. (trans.)

Firatli N., "Deux nouveaux reliefs funéraires d’Istambul et les reliefs similaires", Cahiers Archéologiques, 11, 1960, 73–92

Grabar A., Sculptures byzantines du Moyen Age ΙΙ. XIe-XIVe siècle, Paris 1976, Bibliothèque des Cahiers Archéologiques XII

Guberti Bassett S., "‘Excellent Offerings’: The Lausos Collection in Constantinople", The Art Bulletin, 82:1, Mar. 2000, 6-25

Guberti Bassett S., "The Antiquities in the Hippodrome of Constantinople", Dumbarton Oaks Papers, 45, 1991, 87-96

Kazhdan A., "A Note on the ‘Middle Byzantine’ Ambo", Byzantion, 57.2, 1987, 422-426

Kollwitz J., Oströmische Plastik der theodosianischen Zeit, Berlin 1941

Korać V., "Beleška o načinu rada vizantijskih klesara u XI veku", Zograf, 7, 1977, 11-16

Kramer J., Skulpturen mit Adlerfiguren am Bauten des 5. Jahrhunderts n. Chr. in Konstantinopel, Cologne 1968

Mango C., "Three Imperial Byzantine Sarcophagi Discovered in 1750", Dumbarton Oaks Papers, 16, 1962, 397-402

Frantz Al., "Byzantine Illuminated Ornament: A Study of Chronology", The Art Bulletin, 16, 1934, 43-76

Grigg R., "Byzantine Credulity as an Impediment to Antiquarianism", Gesta, 26.1, 1987, 3-9

Hjort Ø., "A Fragment of Early Paleologan Sculpture in Istanbul", Acta Archaeol. & Hist. Pertinentia, 6, 1975, 107–113

Mango C., Megaw A.H.S., Macridy T., Hawkins E.J.W., "The Monastery of Lips (Fenari Isa Cami) at Istanbul", Dumbarton Oaks Papers, 18, 1964, 249-315

Mathews T.F., "I sarcophago di Constantinopoli come fonta iconographica", Corso di Cultura sull’arte ravennate e bizantina, 41, 1994, 313-335

van Gerkan A., Orange H.P.L., Der spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogens, Berlin 1939

Ahunbay M., Ousterhout R.G., Ahunbay Z., "Study and restoration of the Zeyrek Camii in Istanbul: first report, 1997-98", Dumbarton Oaks Papers, 54, 2000, 265-270

Peirce Η., Tyler R., "A Marble Emperor-roundel of the XIIth Century", Dumbarton Oaks Papers, 2, 1–9

Peschlow U., "Ein paläologisches Reliefdenkmal in Konstantinopel", Gesta, 33.2, 1994, 93-103

Rebenich S., "Zum Theodosiusobelisken in Konstantinopel", Istanbuler Mitteilungen, 41, 1991, 447-476

Saradi-Mendelovici H., "Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later Byzantine Centuries", Dumbarton Oaks Papers, 44, 1990, 47-61

Severin H.-G., "Oströmische Plastik unter Valens und Theodosius I", Jahrbuch der Berliner Museen, 12, 1970, 211–252

Sheppard C.D., "Byzantine Carved Marble Slabs", The Art Bulletin, 51.1, 1969, 65-71

Sodini J.P., "La sculpture médio-byzantine: le marbre en ersatz et tel qu’en lui-même", Mango, C. – Dagron, G. (eds), Constantinople and Its Hinterland, Aldershot 1995, 289-311

Sodini J.P., "Marble and Stone Working in Byzantium; Seventh-Fifteenth Centuries", Laiou, A.E. (ed.), The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, Washington, D.C. 2002, 129-145

Wessel Κ., "Byzantinische Plastik der paläologischen Periode", Byzantion, 36, 1966, 217–259

Wrede H., "Zur Errichtung des Theodosiusobelisken in Istanbul", Istanbuler Mitteilungen, 16, 1966, 178–198

Wright W., "Some Byzantine Bronze Objects from Beycesultan", Anatolian Studies, 50, 2000, 159-170

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>